ORACORTIA ออราคอร์เทีย

Relief of symptoms associated with oral inflammatory or ulcerative lesions resulting from trauma.

ยาทารักษาและบรรเทาอาการอักเสบในช่องปาก ช่วยเคลือบแผล และรักษาแผลหรือบริเวณที่อักเสบในช่องปาก


ใน 100 กรัมประกอบด้วย


Triamcinolone acetonide0.1 g.


ขนาดบรรจุ


ซอง …………..1×1 กรัม ราคา 12.50 บาท

หลอด ………..1×5 กรัม ราคา 42.00 บาท

ORACORTIA ออราคอร์เทีย

Relief of symptoms associated with oral inflammatory or ulcerative lesions resulting from trauma.

ยาทารักษาและบรรเทาอาการอักเสบในช่องปาก ช่วยเคลือบแผล และรักษาแผลหรือบริเวณที่อักเสบในช่องปาก


ใน 100 กรัมประกอบด้วย


Triamcinolone acetonide0.1 g.


ขนาดบรรจุ


ซอง (รสส้ม)…………..1×1 กรัม ราคา 12.50 บาท

หลอด (รสส้ม)………..1×5 กรัม ราคา 42.00 บาท