<img src="https://drive.google.com/uc?id=1EC0JnpxOkhlAIt_Qf4flHrFT08XMTMuG"

ความจริงของชีวิต

โดย พระราชภาวนาวชิรญาณ วิ.

วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา 

หลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ใช้หลักข้อไหนบ้าง มีวิธีปฏิบัติอย่างไร

<img src="https://drive.google.com/uc?id=1EC0JnpxOkhlAIt_Qf4flHrFT08XMTMuG"

ทุกข์ และความดับทุกข์

โดย พระราชภาวนาวชิรญาณ วิ.

วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา 

หลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ใช้หลักข้อไหนบ้าง มีวิธีปฏิบัติอย่างไร